Marques

Porc Duroc

Cria i producció

El 90% dels porcs que se sacrifiquen a les nostres instal·lacions procedeixen de les nostres granges i son principalment mascles capats i femelles amb pesos entre 77 i 94 Kg. per canal.

Genètica

A les nostres granjes barregem pares i mares seleccionats per obtenir-ne garrins de genètica Duroc-Landrance.

Alimentació

Els garrins els alleten amb les mares durant 3 setmanes. Tot seguit els alimenten fins al mes i mig a base de pinso amb un contingut de cereals superior al 60 %.

 

Sacrifici i preparació de la carn

Edat

L’edat per al sacrifici oscil·la entre els 4 i els 5 mesos. En aquest moment el pes en viu de la canal es troba entre 115 i 125 Kg.

Benestar animal

El transport de les partides es du a terme amb camions i transportistes propis amb total respecte per les normes de benestar animal en la càrrega i la descàrrega. Un cop estabulats els porcs a l’escorxador es respecta sempre el seu temps de descans.

Traçabilitat

El sacrifici es realitza de manera separada de la resta de lots, és a dir, que no se sacrifiquen conjuntament amb porcs que no siguin Porc Duroc 85 % o 50 %.

Qualitat de la carn

El tipus d’alimentació i la genètica de procedència d’aquests animals propicia que la seva carn sigui d’una qualitat especial.

El greix infiltrat és elevat, cosa que confereix a la carn una aroma i una melositat característiques. El greix subcutani que trobem en peces com ara el pernil, l’espatlla, la panxeta o la llonza atorga a aquestes peces una durabilitat més elevada.

Vedella de Qualitat

Cria i producció

Els animals aptes per a la producció de carn de vedella amb la Marca Q han de procedir de races d’aptituds càrniques i dels encreuaments. Queden expressament a part de la marca les races pures d’aptituds lleteres.

Els animals destinats a produir carn emparada sota la Marca Q només poden ser engreixades en explotacions inscrites al Registre d’Adjudicataris de la Marca Q. Seran explotacions exclusives per a animals emparats sota aquesta denominació.

En un temps màxim d’1 mes des de l’entrada dels animals a l’explotació, aquests seran marcats de manera individual amb un cròtal de control numerat.

L’edat màxima d’entrada dels animals a la certificació és de 2 mesos.

La densitat animal pels mascles és com a mínim de 4 m2 i per les femelles de 3 m2, com a mínim durant els últims 6 mesos.

 

Diferents etapes

Etapa de lactància: els animals de menys de 60 o 80 dies prendran lactoreemplaçants, a més de pinso d’iniciació i de palla ad libitum.

Etapa de creixement: s’inicia als 60-80 dies i finalitza 2 mesos abans del sacrifici.

Etapa d’engreix: comença al final de l’etapa de creixement i finalitza amb el sacrifici. En cap cas no superarà els 12 mesos d’edat.

 

El pinso destinat a l’alimentació dels vedells emparats amb la Marca Q durant l’etapa de creixement i d’engreix, tindrà els següents ingredients:

Mínim de cereals: 50 %

Mínim de productes vegetals rics en fibra: 10 %

Mínim de tortó d’oleaginoses: 5 %

Mínim de lleguminoses: 5 %

Màxim de greix vegetal afegit: 3 %

 

Sacrifici i preparació de la carn

L’edat de sacrifici d’aquests animals està compresa entre 8 i 12 mesos. El sacrifici es realitza de manera separada de la resta de lots, és a dir, que no es farà el sacrifici d’animals emparats sota la marca simultàniament amb animals que no hi estiguin.

A la sortida, tots els animals i la documentació que els acompanyi hauran de portar el distintiu de la Marca Q.

 

Característiques:

Pes mínim dels mascles: 180 Kg.

Pes mínim de les femelles: 160 Kg.

Classificacions admeses per conformació: E, U i R

Classificacions excloses per cobertura de greix: 1 i 5

 

No es congela carn provinent de les canals amparades pel distintiu de qualitat. L’oreig de les canals es realitza durant un període mínim de 24 hores i la maduració de les canals és com a mínim de 4 dies.

Vedella del Gironès

El 80 % dels vedells sacrificats estan controlats sota marques certificades com la marca Q de Qualitat Alimentària de la Generalitat de Catalunya i Vedella del Gironès. La nostra empresa està autoritzada per el sacrifici de vedells menors de 12 mesos d’edat i anolls de fins a 24 mesos d’edat, a més de vedells i vedelles engreixats, bous, vaques i toros.

 

Requisits facultatius

Cria i producció

L’edat màxima d’entrada d’animals a aquesta certificació és de dos mesos.

Els animals es troben en fase de lactant.

Alimentació amb un mínim de cereals del 45 %, tortó d’oleaginoses i lleguminoses 5 %, com a minim durant l’etapa de creixement i engreix.

Criança a les comarques de Girona, com a mínim els darrers sis mesos.

Sacrifici i preparació de la carn

L’edat de sacrifici d’animals emparats per la marca Vedella del Gironès estarà per sota dels 12 mesos de vida.

La descàrrega a l’escorxador tindrà lloc el mateix dia del sacrifici i a l’hora convinguda amb el responsable de la instal·lació.

El sacrifici es realitza de forma separada de la resta de lots, no practicant-se el sacrifici simultani amb bestiar no emparat pel distintiu de qualitat.